FAQ - پرسشهای متداول

در این بخش پرسشهای متداول کاربران راجع به فعالیتها و نرم افزارهای تولید شده توسط ئاسوسافت پاسخ داده میشوند.