پژوهش

پژوهش علمی در حوزۀ پردازش زبان کردی یکی از اهداف اصلی ئاسوسافت است. مقالات و گزارشات منتشر شدۀ گروه را از این صفحه دریافت کنید.

مقالات

1. هاوری حسینی، هادی ویسی و محمد محمدامینی. “واژگان زایای زبان کردی سۆرانی؛ KSLexicon”. اولین کنفرانس زبانشناسی پیکره ای، تهران، مهر ١٣٩٤.
٢. هادی ویسی، محمد محمدامینی، هاوری حسینیAsoSoft Sorani Kurdish Text Corpus، International Journal of Corpus Linguistics(ارسال شده)