ئاسوسافت پیشرو در حوزۀ پردازش صوت و زبان کردی

ئاسوسافت تیمی پژوهشی است که از سال 2014 با هدف تهیۀ دادگان زبانی و توسعۀ ابزارها و نرم¬افزار در حوزۀ پردازش صوت و زبان کردی شروع به فعالیت کرده است.


دانش بنیان

ئاسوسافت شرکتی دانش-بنیان است که توسط متخصصان حوزه های هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر و زبانشناسی کامپیوتری بینانگذاری شده است.

دادگان و منابع زبانی

ئاسوسافت علاوه بر توسعۀ برنامه های کاربردی برای زبان کردی در زمینۀ تهیۀ دادگان و منابع زبانی برای پردازش خط و زبان کردی فعالیت میکند. فعالیتهای ما در این زمینه شامل تهیۀ پیکرۀ متنی، پیکرۀ صوتی، شبکۀ واژگان، واژگان و پیکرۀ موازی است.

پردازش گفتار

ئاسوسافت اولین شرکت در حوزۀ بازشناسی گفتار زبان کردی است. ئاسوسافت با فعالیت در حوزه های هوش مصنوعی و پردازش سیگنال، به پژوهش و توسعۀ ابزارهای مورد نیاز زبان کردی در زمینه های بازشناسی گفتار، بازشناسی گوینده، می¬ پردازد.